Статистика безработных в Молдове

RAPORT STATISTIC

Privind măsurile de ocupare şi protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, realizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă ale Republicii Moldova în ianuarie — decembrie 2013.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О мерах занятости и социальной защиты лиц, находящиеся в поиске работы, реализованных агентствами занятости населения Республики Молдова за январь – декабрь 2013 года.

Скачать или просмотреть в формате PDF

Статья подготовлена по открытым данным Agentia Nationala Pentru Ocuparea Fortei de Munca.


STRUCTURA ŞOMERILOR
СТРУКТУРА БЕЗРАБОТНЫХ

1. 1. Numărul şomerilor înregistraţi conform studiilor, vârstei şi formelor de proprietate

Численность зарегистрированных безработных по видам образования, возрастным категориям и формам собственности

Nr. crt.

Indicatori

Показатели

Înregistraţi

Зарегистрированы

Plasaţi în câmpul muncii

Трудоустроены

Total всего

Femei женщин

Total всего

Femei женщин

A

B

1

2

3

4

01. Şomeri  — totalБезработные —  всего

43463

23206

16722

9482

02. din care au lucrat: из них работали:în profesii de muncitori по профессиям рабочих

17632

8490

13422

7117

03. în post de funcţionar  на должностях служащих

6196

3849

3300

2365

04. Din rândul 01:  Из строки 01:Proveniţi din muncă  Потерявшие работу

14454

7575

6390

1391

05. Au revenit pe piaţa muncii după o întrerupereВернувшиеся на рынок труда после перерыва

9377

4765

2530

1391

06. Pentru prima dată sunt în căutarea unui loc de muncăВвпервые ищущие работу

19632

10866

7802

4563

07. Din rândul 06, fără profesii  / из строки 06, без професий

12955

7200

x

x

08. Din rândul 01:Из строки 01:Persoane  cu studii primareЛица с начальным  образованием

1797

935

330

175

09. Persoane cu studii gimnaziale (9 clase) /Лица с гимназическим образованием (9классов)

15533

8550

5467

3177

10. Persoane cu studii liceale şi medii de cultură generală(11-12 clase)Лица с лицейским и общим образованием  (11-12 классов)

8638

4833

3702

2138

11. Persoane cu studii secundare profesionaleЛица с начальным профессиональным образованием

9310

3737

3639

1561

12. Persoane cu studii medii de specialitate(colegii şi fostele tehnicumuri)Лица со среднем специальном образованием  (колледжи и бывшие техникумы )

3427

2090

1459

972

13. Persoane cu studii superioareЛица с высшим образованием

4758

3061

2125

1459

14. Din rândul 01 – după categorii de vârstăИз строки 01 – по возрасту16 – 24     ani / лет

9383

5336

4132

2471

15. 25 – 29     ani / лет

6101

3594

2340

1453

16. 30 – 49    ani / лет

18590

10438

7011

4277

17. 50 – 65    ani / лет

9389

3838

3239

1281

B

1

2

3

4

18. Din rândul 01 au activat:Из строки 01 были заняты:AgriculturăCельское хозяйство

3968

1774

1500

624

19. industrieПромышленность

4117

2409

4496

2774

20. ConstrucţiiCтроительство

1233

280

643

93

21. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntulОптовая и розничная торговля

3354

1944

2677

1672

22. Transporturi, depozitare şi comunicaţiiТранспорт, складское хозяйство и связь

1456

520

784

238

23. Tranzacţii imobiliareОперации с недвижным имуществом

21

9

2

0

24. Administraţie publică; asistenţă socială obligatorieГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование

1554

735

808

470

25. învăţământОбразование

2400

1661

1140

792

26. Sănătate şi asistenţă socialăЗдравоохранение и социальные услуги

909

652

938

719

27. Hoteluri şi restauranteГостиницы и рестораны

147

106

124

85

28. Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personaleПрочие коммунальные, социальные и персональные услуги

3387

1714

2260

1356

 

 

 

 

1. 2. Motivele aflării în şomaj         Причины безработицы

 

Nr. сrt..

Indicatori

Показатели

Înregistraţi Зарегистрированы

Plasaţi în câmpul muncii

Трудоустроены

Total всего

Femei женщин

Total всего

Femei женщин

A

B

1

2

3

4

01. Numărul şomerilor – totalЧисло безработных – всего

43463

23206 16722 9482
02. Din care:Из них:Persoane demisionateЛица в отставке

17566

9044 6426 3497
03. Persoane сoncediateУволенные лица

3118

1731 1137

671

04. Persoane a căror contract individual de muncă a încetat în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilorЛица,чей индивидуальный трудовой договор был прекращен по обстоятельствам не зависсящим от воли сторон

3145

1565 1357

751

05. Tineri care au satisfăcut serviciul militar sau de alternativăУволенные из вооруженных сил

140

0

43

0

06. Absolvenţi ai gimnaziilor (9 clase), liceelor şi şcolilor de cultură generală (11 – 12 clase)Выпускники гимназий (9 классов) лицеев и общеобразовательных школ (11 – 12 классов)

702

442

249

164

07. Absolvenţi ai şcolilor secundare profesionaleВыпускники профессиональных училищ

185

93

82

43

08. Absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate (colegii)Выпускники со среднем специальном образованием

85

64

49

40

09. Absolvenţi ai instituţiilor  de învăţământ superiorВыпускники с высшим образованием

353

246

147

108

10. Persoane eliberate din locul de detenţie sau din instituţia de reabilitare socialăЛица, освобожденные из мест лишения свободы или из учреждений социальной реабилитации

191

18

33

3

11. Persoane ce au încetat să muncească renunţând  la licenţă  pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă Лица, прекратившие трудовую деятельность, отказавшись от лицензии на осуществление предпринимательской деятельности или от деятельности на основе патента

1

0

0

0

12. Persoane care au încetat să muncească peste hotare în condiţiile încheierii preliminare  a unui contract individul de asigurări sociale de statЛица прекратившие трудовую деятельность за рубежом на условиях предварительного заключения индивидуального договора государственного социального страхования

646

163

121

48

13. InvaliziИнвалиды

565

234

168

69

14. Veterani Ветераны

18

8

8

5

15. Alte categoriiДругие категории

40577

21938 15822 9002

 

 

1. 3. Evoluţia numărului şomerilor

Движение численности безработных

Nr. сrt.

Indicatori

Показатели

TOTAL

Всего

Din col 1:     Из 1 кол.:

Femei

Женщин

Tineri

молодежь

16 – 29  ani / лет

Locuitori rurali

Жители

сел. мест.

A

B

1

2

3

4

01.

Aflaţi în evidenţă la începutul anului Состояли на учете на начало года

26297

14256

7108

17937

02.

Înregistraţi de la începutul anului Зарегистрированы с начала года

43463

23206

15484

25163

03.

Plasaţi în câmpul muncii de la începutul anului Трудоустроены с начала года

16722

9482

6472

8334

04.

Ieşiţi din evidenţă de la începutul anului Сняты с учета с начала года

32165

16518

10271

21264

05.

Stau în evidenţă la finele perioadei de raportare Состоят на учете в конце отчетного периода

20873

11462

5849

13502

 

1.4  Repartizarea persoanelor după durata şomajului

Распределение по продолжительности безработицы

 

Nr. crt.

Indicatori

Показатели

 

Numărul şomerilor

înregistraţi de la începutul

anului, inclusiv cei aflaţi în

evidenţă la începutul anului

Durata şomajului

Продолжительность безработицы

până la 6 luni

до 6 месяцев

6 – 12 luni/месяце

в

12 – 24

luni/месяцев

peste 24 luni

более 24 месяцев

A

B

1

2

3

4

5

01. Total, Всего din care, из них

69760

44561

13450

8574

3175

04. 16 – 24 ani  /лет

13353

9944

2496

735

178

07. 25 – 29 ani  /лет

9239

6363

1735

841

300

10. 30 – 49 ani  /лет

31091

19075

6068

4115

1833

13. 50 – 65 ani  /лет

16077

9179

3151

2883

864

 

 

 

  1. II.         ACCESUL LA MĂSURI ACTIVE DE STIMULARE A OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ДОСТУП К АКТИВНЫМ МЕРАМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1.    Servicii de mediere a muncii

Посреднические услуги при трудоустройстве

Nr. crt.

Indicatori

Показатели

Înregistrate

Зарегистрированы

Din care:  Из них:  plasate în câmpul muncii

Трудоустроены

Total Всего

Femei

Женщины

Total Всего

Femei

Женщины

A

B

1

2

3

4

01. Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care au beneficiat de servicii demediere a munciiЛица, , которые пользовались посредническими услугами

45661

24164

17061

9482

02. din care: — cu statut de şomer из них: — со статусом безработного

37639

20380

16722

9482

03. Servicii de mediere acordate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  Количество посреднических услуг оказаных лицам, находящихся  в поиске работы

90139

48217

x

x

04. Din care      Из них::Servicii de mediere acordate şomerilor    Количество посреднических услуг          оказаных безработным

81308

44146

x

x

2.2.    Organizarea  lucrărilor publice 

Организация общественных работ

Nr. crt.

Indicatori

Показатели

TOTAL

Всего

Din col. 1  Из 1 кол.

Femei женщин

Locuitori rurali

Жители

 сельской мест.

A

B

1

2

3

01.

Numărul unităţilor unde au fost organizate lucrări publiceКоличество хозяйственных единиц, где были организованы общественные работы

383

x

x

02.

Şomeri ocupaţi la lucrări publiceЧисленность безработных, занятых общественных работах на

1812

588

1596

03.

Din care:    из них:       până la 6 luni        до 6 месяцев

1650

531

1466

04.

      6 — 12 luni /  месяцев

162

57

130

05.

Din rândul 02:    Из строки 02:Beneficiari de indemnizaţii lunareПолучающие ежемесячное пособие

1800

586

1585

06.

Din rândul 02 au fost antrenaţi în:Из 02 стр были привлечены в:Servicii publiceОбщественные услуги

1763

565

1547

07.

Servicii socialeСоциальные услуги

49

23

49

 

2. 3.  Administrarea locurilor de muncă libere  (de la începutul anului)               Управление вакантными местами (с начала года)

 

Nr. crt.

Indicatori

Показатели

Total de la începutul anului

Всего с начала года

În trimestrul de raportare

В отчетном квартале

A

B

1

2

01.

Numărul unităţilor economice, care au prezentat ofertele de locuri de muncăЧисло предприятий предложившие вакантные места

6069

2049

02.

Identificarea locurilor de muncă libere.Идентификация вакантных мест-     vizite la sediul angajatorului, посещения работодателей

9380

1899

03.

—     comunicate de către angajatori (în scris, prin telefon, fax, e-mail)сообщения о вакансиях письменно,  через телефон, факс, электронную почту

22674

4708

04.

—     prezentarea angajatorului la agenţie посещения агентств работодателями

5476

1247

05.

Numărul locurilor libere de muncă înregistrate Число зарегистрированных рабочих  мест

37530

7854

06.

Din care:Из них:-     pentru funcţionari для служащих

9611

2004

07.

—     pentru muncitori для рабочих

27919

5850

08.

Din rândul 05, conform formelor de proprietate: Из строки 05, по формам собственности: —             proprietatea publică публичная  собственность

10210

2257

09.

—     proprietatea  privată частная собственность

22299

4225

10.

—     alte forme de proprietate другие формы собственности

5021

1372

 

 

 

2. 4.  Servicii de informare şi consiliere profesională

Услуги по информированию и профессиональному консультированию

Nr. crt.

Indicatori

Показатели

TOTAL

Всего

Din col. 1  Из 1 кол.

Femei

женщины

Plasaţi

Трудоуст роены

Înmatriculaţi

Зачислены на курсах

A

B

1

2

3

4

1.

Beneficiari de servicii de informare şi consiliere profesională din care:

84519

43764

11834

3149

2.

Persoane cu statut de şomer.Лица со статусом безработного.

53354

28883

11543

3149

3.

Beneficiari de consultaţii individuale лица, охваченные индивидуальными консультациями

74034

38899

x

x

4.

Organizate consultaţii individualeОрганизов. индивидуальные консультации

244955

x

x

x

5.

Beneficiari de consultaţii informative în grup лица, охваченные групповыми информ.консультациями

6545

3004

x

x

6.

Beneficiari de training Clubul Muncii лица, охваченные занятиями в “Клубе ищущих работу ”

4274

2949

771

984

7.

Organizate şedinţe ale Clubului Muncii Организов. тренингов

345

x

x

x

8.

Beneficiari seminare de instruire în tehnici şi metode de căutare a unui loc  de muncăлица, охваченные семинарами по обучению методам и техникам поиска работы

9522

5620

2074

x

9.

Beneficiari de alte activităţi cu caracter de orientare profesională лица, охваченные другими услугами попрофориентации

3940

1861

x

x

 

2. 5.  Formarea profesională a şomerilor 

Профессиональная подготовка безработных

Nr. crt.№

Indicatori

Показатели

Au absolvit cursurileОкончили обучение

Plasaţi în câmpul muncii

Трудоустроены

Total

Всего

Din care: Из них:

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

01.

Total persoane Всего человек

1125

3153

2568

1722

652

194

1320

657

02. Din care:     Из них:Femei женщины

833

2252

1888

1245

501

142

953

510

03. Pregătiţi în instituţiile de învăţământ de stat Обучены в гос.уч.зав

354

985

775

510

222

43

393

181

04. Pregătiţi la instituţii privateОбучены в частных учебныхзаведениях

771

2168

1793

1212

430

151

927

476

05. Pregătiţi la locul de traiОбуч.по месту жительства

336

898

814

495

284

35

335

238

 

 

  1. III.       ACCESUL LA MĂSURI PASIVE DE PROTECŢIE SOCIALĂ A ŞOMERILOR

ДОСТУП К ПАСИВНЫМ МЕРАМ  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗРАБОТНЫХ

 

3.1. Structura beneficiarilor de ajutor de şomaj

Структура безработных получающих пособие по безработице

 

Nr. crt.

Indicatori

Показатели

 

TOTAL

 

Всего

Din col.1 Из 1 кол.

femei женщин

locuitori

rurali

Жители

сел. мест.

A

B

1

2

3

01.

Numărul beneficiarilor de ajutor de şomajЧисло получающих  пособие по безработице

6351

3413

3230

02.

Expirare a termenului contractului individual  de muncă pe o durată determinată – de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazurilor în care raporturile de muncă continuă şi nici una din părţi nu a cerut încetarea lorистечение срока действия срочного индивид. трудового договора — со дня, указанного в договоре, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала  их прекращения;

577

308

330

03.

Încheiere a sezonului, în cazul contractului individual  de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniereзавершение сезона в случае  заключения индивидуального трудового договора для выполнения сезонных работ

584

275

495

04.

Forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude continuarea raporturilor de muncăфорс-мажорные обстоятельства, подтвержденные в установленном порядке, исключающие продолжение трудовых отношений

174

44

173

05.

Lichidare a unităţii sau încetarea a activităţii angajatorului persoană fizicăликвидация предприятия либо прекращения деятельности работодателя – физического лица

361

262

244

06.

Reducere a numărului sau a statelor de personal din unitate сокращение численности или штата работников предприятия

2122

1068

814

07.

Au demisionat, au căutat activ de lucru, s-au aflat în evidenţă la agenţie ca şomeri cel puţin 3 luni calendaristice şi, din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare, nu au putut fi angajaţi în câmpul munciiв случае отставки, если активно искали работу, состоят на учете в агентстве как безработные не менее 3 календарных месяцев и в отсутствии подходящей работы не смогли трудоустроиться

2252

1247

1008

08.

Şomeri cu statut special ( Dubăsari)Безработные со специальным статусом

538

243

538

09.

Din rândul 01:      Из строки 01:Au beneficiat de indemnizaţie de incapacitate temporară de muncăПоллучали пособие по временной нетрудоспособности

99

50

18

10.

Au beneficiat de indemnizaţie de maternitate Поллучали пособие по материнству

26

26

15

 

 

 

 

3. 2.  Structura beneficiarilor de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională    Структура безработных получающих пособие по трудоустройству

 

Nr. crt.

Indicatori

Показатели

TOTAL

Всего

Din col. 1 Из 1 кол.

Femei

 

женщин

locuitori

rurali

 

Жители

 сельской мест.

A

B

1

2

3

01.

Numărul beneficiarilorЧисло получающих  пособиеDin care:Из них:

3251

2775

2122

02.

Persoane cărora le-a expirat perioada de invaliditateЛица, у которых истек период инвалидности

30

19

7

03.

Persoane cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copiluluiЛица, у которых истек срок ухода за детьми

2703

2696

1786

04.

Persoane cărora le-a expirat perioada de îngrijire de un membru de familie invalid de gr.I, copil invalid, persoană înaintată în vârstăЛица, у которых истек срок ухода инвалидом 1 гр., ребенком-инвалидом, лицом преклонного возраста

12

11

9

05.

Persoane ce nu s-au putut angaja după eliberarea din detenţie sau dintr-o instituţie de reabilitare socialăЛица, которые не смогли трудоустроиться после освобождения из пенитенциарных учреждений или из учреждений социальной реабилитации;

254

27

142

06.

Nu s-au putut angaja după trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar în termen, serviciului militar cu termen redus sau serviciului de alternativăЛица, которые не смогли трудоустроиться после увольнения в резерв со срочной военной, сокращенной военной или  альтернативной службы;

219

0

148

07.

Sunt victime ale traficului de fiinţe umane cu statut confirmat de autorităţile competente şi nu s-au putut angajaЛица, которые являются жертвами торговли людьми со статусом, подтвержденным компетентными органами и не смогли трудоустроиться

9

9

6

08.

Şomeri cu statut special ( Dubăsari)

24

13

24